Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás seznámí se způsobem, rozsahem a účelem zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci naší online nabídky a s ní spojenými webovými stránkami, funkcemi a obsahy, a rovněž s externími online prezentacemi, což jsou např. naše profily na sociálních médiích (dále společně označované jako „online nabídka“). Pokud jde o použitou terminologii, jako např. „zpracování“ nebo „správce“, odkazujeme na definice uvedené v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Správce

Správcem je společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., IČ: 43873189, se sídlem Ke Kablu 278, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 173449.
E-mailová adresa: gdpr@prakab.cz
Odkaz na impresum: https://prakab.cz

 

Druhy zpracovávaných osobních údajů:

 • stavové údaje (např. jména, adresy).
 • kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
 • obsahy (např. textové vstupy, fotografie, videa).
 • údaje o návštěvnosti webových stránek (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, přístupové doby).
 • metadata a komunikační data (např. údaje o zařízení, IP adresy).

 

Kategorie subjektů údajů

Návštěvníci a uživatelé online nabídky (v dalším textu označujeme subjekty údajů souhrnně také jako „uživatele“).

 

Účel zpracování osobních údajů

 • poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahů.
 • odpovědi na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli.
 • bezpečnostní opatření.
 • měření dosahu / marketing.

 

Použitá terminologie

„GDPR“ je Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k některému identifikačnímu údaji, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o lokalitě, online identifikátor (např. soubor cookie) nebo přiřazením k jednomu nebo několika zvláštním znakům, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

„Zpracování“ je každý proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo řada takových procesů v souvislosti s osobními údaji. Pojem má široký obsah a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s osobními údaji.

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů takovým způsobem, aby osobní údaje již nebylo možné přiřadit bez použití dalších doplňujících informací ke konkrétnímu subjektu údajů, pokud jsou tyto další doplňující informace ukládány zvlášť a podléhají technickým a organizačním opatřením, které zaručují, že osobní údaje nebudou přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

„Profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Jako „správce“ se označuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

„Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

Určující právní základy pro zpracování osobních údajů


Podle ustanovení článku 13 GDPR Vás informujeme o právních základech pro námi prováděné zpracování osobních údajů. Pokud není právní základ pro zpracování uveden v prohlášení o ochraně osobních údajů, platí níže uvedené ustanovení: Právním základem pro získání souhlasů je článek 6 odst. 1 písm. a) a článek 7 GDPR, právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem splnění a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a zodpovězení dotazů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem splnění naší právní povinnosti je článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

 

Zabezpečení zpracování osobních údajů

Podle ustanovení článku 32 GDPR s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijmeme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající riziku.

K takovým opatřením patří zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů na základě kontroly fyzického přístupu k údajům a jejich přístupu, zadávání údajů, předávání, zajištění dostupnosti a jejich oddělené uložení. Kromě toho jsme zavedli postupy, které zaručují ochranu práv subjektů údajů, vymazání údajů a reakci na prolomení ochrany údajů. Ochranu osobních údajů máme na paměti již při vývoji, popř. výběru hardwaru, softwaru a postupů, kdy se řídíme principem záměrné a standardní ochrany osobních údajů (článek 25 GDPR).
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem
k údajům a jejich zneužitím. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

Organizace se řídí následujícími organizačními bezpečnostními hledisky:

Školení zaměstnanců, interní a externí audity, ošetření smluv s dodavateli a zaměstnanci, minimalizace zpracování osobních údajů, minimalizace archivování dokumentů s citlivými údaji fyzických osob, zabezpečení spisové dokumentace a její archivace.
Organizace využívá bezpečnostní technologie a opatření jako:
firewall, antivir, logovací nástroje, šifrování disků notebooků, ale i další a stále do této oblasti investujeme.

Společnost má zpracovanou interní dokumentaci týkající se detailněji ochrany osobních údajů, což jsou následující směrnice: Směrnice o ochraně osobních údajů, Spisový a skartační řád a Směrnice IT.

 

Spolupráce se zpracovateli a třetími osobami

Pokud v rámci námi prováděného zpracování sdělíme osobní údaje jiným osobám a podnikům (zpracovatelům nebo třetím osobám), těmto osobám či podnikům je předáme nebo jim jiným způsobem poskytneme přístup k údajům, učiníme tak pouze na základě zákonného souhlasu (např. pokud je předání osobních údajů třetím osobám, jako jsou např. poskytovatelé platebních služeb, nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR), souhlasili jste s právním závazkem nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využití služeb pověřených osob, webhosterů, atd.).

Pokud pověříme třetí osoby zpracováním osobních údajů na základě tzv. „smlouvy o zpracování osobních údajů“, budeme se přitom řídit ustanovením článku 28 GDPR.

 

Předání osobních údajů do třetích zemí

Pokud budeme zpracovávat osobní údaje v některé třetí zemi (tj. v nečlenské zemi Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP)) nebo budou údaje zpracovávány za využití služeb třetích osob nebo budou osobní údaje zveřejněny, popř. předány třetím osobám, učiníme tak pouze v případě, že to nezbytné pro plnění našich (před)smluvních povinností, na základě Vašeho souhlasu, na základě právního závazku nebo našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních souhlasů zpracujeme nebo necháme zpracovat osobní údaje v třetí zemi pouze v případě, že jsou splněny zvláštní předpoklady podle článku 44 a násl. GDPR. To znamená, že osobní údaje budou zpracovány na základě zvláštních záruk. Takovou zárukou je oficiálně uznaná úroveň ochrany osobních dat odpovídající standardům v Evropské unii (např. pro USA na základě dohody „Privacy Shield“) nebo respektování oficiálně uznaných zvláštních smluvních závazků (takzvané „standardní smluvní doložky“).

 

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud ano, můžete požadovat informace o těchto údajích a rovněž další informace a kopie osobních údajů podle ustanovení článku 15 GDPR.

Podle článku 16 GDPR máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo opravu nepřesných údajů.

Podle ustanovení článku 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly Vaše osobní údaje neprodleně vymazány, popř. můžete podle článku 18 GDPR žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl/a, a požadovat jejich předání jinému správci.

Dále máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

Právo na odvolání souhlasu

Podle článku 7 odst. 3 GDPR máte právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat, přičemž není dotčena zákonnost zpracování před okamžikem odvolání souhlasu.

 

Právo vznést námitku

Podle článku 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Námitka může být podána zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 

Soubory cookies a právo podat námitku u přímého marketingu

Jako „cookies“ jsou označovány malé datové soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V těchto souborech mohou být uloženy různé údaje. Soubor cookie slouží primárně k tomu, aby se v něm ukládaly údaje o uživateli (popř. o zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během jeho návštěvy nebo i po ní v rámci online nabídky. Jako „dočasné“ soubory cookies, popř. „dočasné“ cookies se označují takové soubory, které se vymažou poté, co uživatel online nabídku opustí a zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být např. uložen obsah košíku v online obchodě nebo statut přihlášení. Jako „permanentní“ nebo „persistentní“ se označují cookies, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Takto lze například uložit statut přihlášení (login), pokud je uživatelé po několika dnech navštíví. V souboru cookie mohou být rovněž uloženy zájmy uživatelů, které se používají pro měření efektivity reklamy nebo marketingové účely. Jako „Third-Party-Cookie (cookie třetí strany)“ se označují soubory cookies, které nabízejí jiné osoby než správce, který provozuje online nabídku (pokud jde o cookies správce, mluvíme o „First-Party Cookies (cookies první strany)“).

Můžeme používat dočasné a permanentní soubory cookies a jejich vysvětlení podáváme v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jestliže si uživatelé nepřejí, aby se soubory cookies ukládaly v jejich počítači, budou požádáni, aby deaktivovali příslušnou volbu v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené soubory cookies mohou být v systémovém nastavení prohlížeče vymazány. Blokování souborů cookies může vést k omezení funkcí této online nabídky.

Lze uplatnit obecnou námitku proti používání souborů cookies určených pro online marketing u velkého množství služeb, zejména v případě sledování (tracking), a to prostřednictvím americké stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky EU http://www.youronlinechoices.com/. Dále můžete zabránit ukládání souborů cookies jejich vypnutím v prohlížeči. Upozorňujeme Vás, že pak se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce této online nabídky.

 

Vymazání osobních údajů

Námi zpracované osobní údaje budou vymazány podle ustanovení článku 17 a 18 GDPR nebo bude jejich zpracování omezeno. Pokud není v prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno, budou u nás uložené osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro účel, ke kterému byly shromážděny a jejich vymazání není v rozporu se zákonnou povinností k jejich uchování. Pokud nebudou osobní údaje vymazány, protože jsou nezbytné pro jiné a podle zákona přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že osobní údaje budou zablokovány a nebudou zpracovány pro jiné účely. Uvedené ustanovení platí pro osobní údaje, které musí být uchovány z důvodů, které stanoví obchodní nebo daňové právní předpisy.

Podle zákonných ustanovení České republiky se osobní údaje ukládají v závislosti na charakteru dokumentů, v nichž jsou obsaženy, zejména po dobu 5 respektive 10 let ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (účetní podklady, doklady a faktury, účty, doklady, obchodní dokumenty, přehledy příjmů a výdajů apod.), pokud není jiným zákonem stanoveno jinak.

 

Obchodní zpracování osobních údajů

Navíc zpracováváme

 • smluvní údaje (např. předmět smlouvy, doba platnosti smlouvy, kategorie zákazníků).
 • platební údaje (např. bankovní spojení, historie plateb)

od našich zákazníků, zájemců a obchodních partnerů za účelem poskytování smluvního plnění, servisních služeb a péče o zákazníky, marketingu, reklamy a průzkumu trhu.

 

Administrace, finanční účetnictví, organizace kanceláře, správa kontaktů

Zpracováváme osobní údaje v rámci administrativních úkolů a organizace našeho provozu, finančního účetnictví a dodržování zákonem stanovených povinností, jako je např. archivace. Zpracováváme přitom stejné údaje, které zpracováváme i v rámci poskytování našeho smluvního plnění. Základy pro zpracování údajů jsou uvedeny v ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jsou zpracovávány osobní údaje zákazníků, zájemců, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek. Účelem a důvodem našeho zájmu o zpracování osobních údajů je administrace, finanční účetnictví, organizace kanceláře, archivace dat, tedy úkoly, které slouží k udržení naší činnosti, plnění našich úkolů a poskytování našich služeb. Vymazání osobních údajů týkajících se smluvního plnění a smluvní komunikace odpovídá údajům uvedeným u těchto činností zpracování.

Sdělujeme nebo předáváme přitom osobní údaje finanční správě, poradcům, např. daňovým poradcům nebo auditorům, a také dalším orgánům vybírajících poplatky a poskytovatelům platebních služeb.

Na základě našich ekonomických zájmů rovněž ukládáme údaje o dodavatelích, organizátorech a ostatních obchodních partnerech, například pro účely pozdějšího navázání kontaktů. Tyto údaje, které se většinou týkají podniků, ukládáme zásadně trvale.

 

Podnikové ekonomické analýzy a průzkum trhu

Abychom mohli provádět svou podnikatelskou činnost hospodárně, abychom dokázali sledovat vývoj na trhu a znali přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme námi získané osobní údaje o obchodních transakcích, smlouvách, poptávkách atd. Zpracováváme stavové údaje, komunikační údaje, smluvní, platební, uživatelské údaje a metadata na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž k subjektům údajů patří smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé naší online nabídky.

Analýzy provádíme pro účely vedení účetní evidence, marketingu a průzkumu. Přitom nám mohou posloužit profily registrovaných uživatelů s údaji, jako např. služby, které tito uživatelé využili. Analýzy nám slouží ke zvýšení uživatelského komfortu, optimalizaci naší nabídky a hospodárnosti. Analýzy jsou určeny pouze pro naše potřeby a nebudou poskytovány externím subjektům, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami.

Pokud se tyto analýzy nebo profily týkají osob, budou vymazány nebo anonymizovány v okamžiku, kdy uživatel odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jinak po dvou letech od uzavření smlouvy. V ostatních případech se budou zpracovávat celopodnikové ekonomické analýzy a zjišťovat obecné trendy podle možnosti anonymně.

 

Informace o ochraně osobních údajů ve výběrovém řízení

Zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání a používáme je pouze pro účely a v rámci výběru a přijímání nových zaměstnanců v souladu se zákonnými předpisy. Zpracování osobních údajů uchazečů provádíme z důvodu plnění našich před(smluvních) povinností v rámci výběru a přijímání zaměstnanců ve smyslu článku  6 odst. 1 písm. b) GDPR a článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud pro nás bude zpracování údajů nezbytné.

Výběr nových zaměstnanců předpokládá, že uchazeči o zaměstnání nám sdělí svoje osobní údaje. Nezbytné osobní údaje uchazečů jsou označeny v online formuláři a v osobním dotazníku. Patří k nim údaje o osobě uchazeče, poštovní a kontaktní adresy a podklady nezbytné pro výběrové řízení, jako je průvodní dopis, životopis a vysvědčení či odborné osvědčení. Kromě toho nám uchazeči mohou dobrovolně sdělit ještě další informace.

Uchazeči o zaměstnání předáním své žádosti prohlašují, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu s údaji o druhu a rozsahu zpracování, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud nám budou uchazečem o zaměstnání dobrovolně sděleny zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 odst. 1 GDPR, budou takové údaje zpracovány navíc podle článku 9 odst. 2 písm. b) GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, jako je stupeň invalidity nebo etnický původ). Jestliže v rámci výběrového řízení budou uchazeči požádáni o sdělení zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 odst. 1 GDPR, bude zpracování takových údajů probíhat navíc podle článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, pokud jsou pro výkon povolání potřebné).

Uchazeči o zaměstnání nám mohou zasílat své žádosti pomocí online formuláře na naší webové stránce. Údaje budou podle stavu techniky zakódovány a předány nám.
Svoje žádosti o zaměstnání nám mohou uchazeči posílat také prostřednictvím e-mailu. V tomto případě však prosíme, abyste vzali v úvahu, že tyto e-maily se zásadně nekódují a že kódování si musí uchazeč zajistit sám. Nemůžeme proto odpovídat za způsob přenosu žádosti mezi odesílatelem a příjmem na našem serveru, a proto doporučujeme použít spíše online formulář nebo zaslat žádost poštou.  Protože vedle možnosti využít k zaslání žádosti online formulář nebo e-mail mají uchazeči o zaměstnání i nadále možnost poslat nám žádost poštou.

Údaje poskytnuté uchazeči můžeme použít v případě, že bude uchazeč úspěšný, a dále je zpracovat pro účely zaměstnaneckého poměru. V opačném případě, tedy pokud uchazeč o zaměstnání nebude úspěšný, budou jeho osobní údaje vymazány. Osobní údaje uchazečů budou rovněž vymazány, jestliže uchazeči svou žádost o zaměstnání stáhnou. Uchazeči mají právo kdykoli stáhnout svou žádost o zaměstnání.

Výmaz údajů bude – s výhradou oprávněného zrušení ze strany uchazečů - proveden po uplynutí šesti měsíců, abychom byli schopni odpovědět na případné dotazy související s žádostí o zaměstnání a mohli splnit naše další zákonné povinnosti. Faktury za případnou náhradu cestovních výdajů budou archivovány podle účetních a daňových předpisů.

 

Talent-Pool

V rámci výběru nových zaměstnanců nabízíme uchazečům možnost nechat se zapsat do našeho „seznamu talentů (Talent-Pool)“.

Podklady k výběru ze seznamu talentů budou zpracovány v rámci budoucích výběrových řízení a hledání zaměstnanců a nejpozději po uplynutí uvedené lhůty budou zlikvidovány. Uchazeči jsou vždy poučeni, že jejich souhlas se zápisem do seznamu talentů je dobrovolný, nemá žádný vliv na probíhající výběrové řízení, a že tento souhlas mohou kdykoli odvolat a podat námitku ve smyslu článku 21 GDPR.
Poskytnutím svých osobních údajů bere zájemce na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány společností za účelem jeho evidence v interní databázi zájemců o zaměstnání pro možné kontaktování a zasílání nabídek pracovních příležitostí. Svůj souhlas zájemce poskytuje na dobu 1 roku ode dne doručení přihlášky společnosti.

 

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo přes sociální média) se údaje uživatele zpracovávají proto, abychom mohli navázat kontakt a zpracovat poptávky podle článku 6 odst. 1 písm. b) (v rámci smluvních/předsmluvních vztahů), článku 6 odst. 1 písm. f) (ostatní dotazy) GDPR. Údaje uživatelů mohou být uloženy v systému řízení vztahů („CRM systém“) nebo srovnatelném organizačním systému.

Poptávky vymažeme, pokud už nebudou potřebné. Potřebnost kontrolujeme každé dva roky. Dále platí zákonem předepsané povinnosti archivace.

 

Hosting a zasílání e-mailů

Námi používané hostingové služby slouží k poskytování níže uvedených služeb: služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacita, úložné a databázové služby, zasílání e-mailů, bezpečnostní služby a technická údržba. Uvedené služby používáme pro účely provozování této online nabídky.

My, popř. náš poskytovatel hostingových služeb, zpracováváme stavová data, kontaktní údaje, obsahová data, smluvní údaje, uživatelské údaje, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném poskytování této online nabídky podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s článkem 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů).

 

Shromažďování údajů o přístupech a logů

Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR provádíme sběr dat o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (tzv. server log files). Mezi údaje o přístupech patří název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas navštívení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném načtení stránky, typ prohlížeče spolu s verzí, operační systém uživatele, referer URL (předtím navštívená stránka) a provider, který je požaduje. IP adresy jsou anonymizovány.

Tyto údaje nejsou osobními údaji. Nemůžeme tedy zpětně zjistit, který uživatel vyhledal jaká data. Ani se nepokoušíme takové informace získávat.

 

Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. analýza, optimalizace a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme službu Google Analytics, což je služba pro analýzu webu poskytovaná společností Google LLC („Google“). Společnost Google používá soubory cookies. Informace o využívání online nabídky uživateli získané za pomoci souborů cookies se zpravidla posílají na server společnosti Google ve Spojených státech amerických a tam se ukládají.

Společnost Google je certifikována na základě dohody o ochraně osobních údajů (Privacy-Shield) a poskytuje tak záruku, že bude dodržováno evropské právo o ochraně osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google bude tyto informace používat z našeho pověření k tomu, aby vyhodnotila využívání naší online nabídky uživateli, zpracovala zprávy o aktivitách v rámci online nabídky a poskytla nám další služby spojené s užíváním této online nabídky a používáním internetu. Pro tento účel mohou být ze zpracovaných dat sestaveny pseudonymizované profily uživatelů.

Používáme službu Google Analytics pouze a aktivovaným anonymizováním IP adresy. To znamená, že Google krátí IP adresu uživatelů se sídlem v členských zemích Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude přenášena kompletní IP adresa na některý server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

IP adresu předanou prohlížečem uživatele nebude společnost Google propojovat s jinými daty. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Uživatelé mohou kromě toho zabránit sběru dat prostřednictvím souborů cookies a údajů o svém využívání online nabídky a zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnou a nainstalují plugin prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další možností vedle doplňkové služby Browser-Add-On nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních je, že kliknete na tento odkaz, abyste v budoucnu zamezili sběru dat pomocí služby Google Analytics na této webové stránce: Analytics-Opt-Out. Tím se na Vaše zařízení uloží Opt-Out-Cookie. Pokud Vaše cookies vymažete, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

Další informace o užívání osobních údajů společností Google, o možnostech nastavení a podání námitek se dozvíte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a rovněž v nastaveních pro zabránění zobrazování reklam společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobní údaje uživatelů budou vymazány po 14 měsících nebo anonymizovány.

 

Google AdWords a měření konverze

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. analýza, optimalizace a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) můžeme využívat služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Společnost Google je certifikována na základě dohody o ochraně osobních údajů (Privacy-Shield) a poskytuje tak záruku, že bude dodržováno evropské právo o ochraně osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používáme postupy online marketingu Google „AdWords“ k umístění reklamy na reklamní síti Google (např. ve výsledcích hledání, videích, na webových stránkách atd.), aby se zobrazovaly uživatelům, kteří by mohli mít o takovou inzerci zájem. To nám umožňuje cíleněji zobrazovat reklamu na naši online nabídku a v rámci naší online nabídky, abychom mohli uživatelům prezentovat pouze takovou reklamu, která odpovídá jejich potenciálním zájmům. Pokud se například uživateli zobrazují inzeráty na produkty, o které se zajímal na jiných online nabídkách, hovoříme o „remarketingu“. K těmto účelům implementuje přímo Google při zobrazení naší stránky nebo jiných webových stránek, na nichž je reklamní síť Google aktivní, kód Google a do webové stránky se integrují tzv. (re)marketingové tagy (neviditelné obrázky nebo kódy, označované také jako „web beacon“). S jejich pomocí se na zařízení uživatelů uloží individuální soubor cookie, tedy malý soubor (místo souborů cookies se mohou použít i jiné srovnatelné technologie). V tomto souboru se zaznamenává, jaké webové stránky uživatel vyhledává, jaké obsahy jej zajímají a na jaké nabídky uživatel kliknul, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, o odkazujících webových stránkách, době návštěvy a další údaje o využívání online nabídky.

Dále obdržíme individuální „konverzní cookie“. Informace získané pomocí souboru cookie slouží společnosti Google k tomu, aby pro nás sestavila konverzní statistiky. Dozvíme se však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a otevřeli webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí. Neobdržíme však žádné informace, které by nám umožnily identifikovat osobu uživatele.

Osobní údaje uživatelů se zpracovávají v rámci reklamní sítě Google pod pseudonymy. To znamená, že Google ukládá a zpracovává např. nikoli jméno nebo e-mailovou adresu uživatelů, ale zpracovává relevantní údaje z cookies v rámci pseudonymizovaných uživatelských profilů. Tj. z hlediska společnosti Google se spravují a zobrazují reklamy nikoli pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro majitele souboru cookie bez ohledu na to, kdo tímto majitelem cookie je. To neplatí v případě, že uživatel výslovně dovolil společnosti Google, aby údaje zpracovávala bez pseudonymizace. Informace získané prostřednictvím uživatelů se předávají společnosti Google a ukládají se na serverech Google v USA.

Další informace o používání osobních údajů ze strany společnosti Google, možnostech nastavení a podání námitky, se dozvíte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a také v nastaveních pro blokování reklam společnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Online prezentace na sociálních médiích

Provádíme online prezentace na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli a informovat je tam o našich službách.

Upozorňujeme na to, že přitom mohou být zpracovány osobní údaje uživatelů mimo státy Evropské unie. Pro uživatele tak mohou vzniknout rizika, protože by tím například mohlo být obtížnější uplatnit práva uživatelů. Rádi bychom Vás informovali, že poskytovatelé služeb z USA jsou certifikováni podle dohody Privacy-Shield a zavázali se, že budou dodržovat standardy Evropské unie o ochraně osobních údajů.

Dále se budou osobní údaje zpracovávat zpravidla pro účely průzkumu trhu a reklamy. Například z chování a z něj plynoucích zájmů uživatelů lze sestavit uživatelské profily. Uživatelské profily se mohou použít např. pro zobrazování takových reklamních sdělení v rámci platformy i mimo ni, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. K těmto účelům se zpravidla ukládají na počítačích uživatelů soubory cookies, v nichž se ukládá chování a zájmy uživatelů. Kromě toho se mohou ukládat v uživatelských profilech i údaje nezávisle na zařízeních, které uživatelé používají (zvláště pokud jsou uživatelé členy určité platformy a jsou u ní zalogováni).

Zpracování osobních údajů uživatelů provádíme na základě našich oprávněných zájmů, kterými jsou efektivní informování uživatelů a komunikace s nimi podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jsou uživatelé požádáni poskytovatelem služeb o souhlas se zpracováním osobních údajů (tj. jejich souhlas např. zaškrtnutím příslušného políčka nebo potvrzením tlačítkem), je právním základem zpracování osobních údajů článek 6 odst. 1 písm. a), článek 7 GDPR.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a možnostech podání námitky (Opt-Out), najdete pod níže uvedenými odkazy poskytovatelů služeb.

Také v případě žádostí o informace a uplatňování práv uživatelů Vás upozorňujeme, že nejefektivněji lze takové žádosti uplatnit u poskytovatelů služeb. Pouze poskytovatelé služeb mají přístup k údajům uživatelů a mohou přímo učinit příslušná opatření a poskytnout informace. Pokud byste přesto potřebovali pomoc, můžete se na nás obrátit.

 

Zapojení služeb a obsahů třetích osob

V rámci naší online nabídky využíváme na základě našich oprávněných zájmů (kterými jsou analýza, optimalizace a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nabídky obsahu a servisních služeb třetích poskytovatelů, abychom mohli používat jejich obsahy a servis, jako např. videa nebo fonty (dále označované společně jako „obsahy“).

Předpokladem vždy je, aby třetí poskytovatelé těchto obsahů uchovávali IP adresy uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli posílat obsahy prohlížečům těchto uživatelů. IP adresa je proto nezbytná pro zobrazování těchto obsahů. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatelé používají IP adresu pouze k poskytování obsahů. Třetí poskytovatelé rovněž mohou používat tzv. pixelové tagy (neviditelné obrázky, které se označují také jako „web beacon“) pro statistické nebo marketingové účely. Pomocí „pixelových tagů“ lze vyhodnotit takové informace, jako je návštěvnost této webové stránky. Pseudonymizované informace mohou být dále ukládány do souborů cookies na zařízení uživatele a mimo jiné obsahují technické informace o prohlížeči a operačním systému, o odkazujících webových stránkách, době návštěvy webové stránky a další údaje o využívání naší online nabídky. Kromě toho mohou být propojovány s takovými informacemi z jiných zdrojů.

 

Youtube

Na naše stránky začleňujeme videa platformy „YouTube“ společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Fonts

Na naše stránky začleňujeme fonty („Google Fonts“) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google ReCaptcha

Na naše stránky začleňujeme funkci pro identifikaci botů, např. při zadávání online formulářů („ReCaptcha“) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Maps

Na naše stránky začleňujeme mapy služby „Google Maps“ společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mezi zpracovávané údaje mohou patřit zejména IP adresy a údaje o lokalitě uživatelů, které však nesmí být bez jejich souhlasu shromažďovány (zpravidla je souhlas udělen v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Osobní údaje mohou být zpracovány v USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Mapy.cz

Na naše stránky začleňujeme mapy služby „Mapy.cz“ společnosti Seznam.cz, a.s., company identifikační číslo.: 261 68 685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5. Mezi zpracovávané údaje mohou patřit zejména IP adresy a údaje o lokalitě uživatelů, které však nesmí být bez jejich souhlasu shromažďovány (zpravidla je souhlas udělen v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/mapy-licencni-podminky/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 

Yumpu

Na naše stránky začleňujeme brožury, katalogy a seznamy služby „Yumpu“ společnosti i-magazine AG, Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Švýcarsko. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.yumpu.com/de/info/privacy_policy

 

Down
The World of prakab

Kontaktujte nás