Služby

Jsme PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, expert v oblasti LFHC (low fire hazard cables)/FRNC (flame retardant non-corrosive) kabelů.

Služby

Down

Laboratoř

Nabízíme následující služby:

 • přejímky zboží, testování a vstupní kontrolu na vašich kabelech
 • kusové zkoušky a výběrové zkoušky v souladu s příslušnými normami
 • typové zkoušky na vybraných vzorcích
 • přejímky a vstupní kontrola za vaší přítomnosti
 • kontrola zboží u dodavatelů

Více informací zjistíte u vedoucího naší typové laboratoře:

Martin Vališka
Tel: +420 272 070 205
Mail: martin.valiska@prakab.cz

 

Externí doprava

 • příjezd kamionů k nákladové vrátnici (Průmyslová 8, 102 00 Praha 10 - Hostivař) v pracovní dny od 6:30 do 14:00
 • nakládka probíhá v pracovní dny v době od 7:00 do 14:30
 • pozdější nakládka je výjimečně možná po předchozí dohodě s referenty expedice (je nutné počítat s vícenáklady na zajištění pracovní síly)

KABELOVÁ AKADEMIE – školení, semináře

Způsob nakládky bubnů

 • nakládka mezi dva fixační trámky, které jsou následně spojeny prknem a bubny přikurtovány, viz obrázek vpravo

Kontejnery

 • avizujte prosím dva dny předem a dodržte dohodnutou hodinu příjezdu
 • přepravy organizované zákazníkem se musí ve vlastním zájmu objednat předem na uvedených kontaktech
 • vzhledem k vytížení nakládky je možné, že neohlášená auta budou čekat na uvolnění kapacity nakládky
 • prosíme řidiče, aby se na okénku expedice nahlásili číslem nakládky, které dostanou od dispečera
 • dále prosíme řidiče o předložení průkazu totožnosti a technického průkazu tahače
 • pokud řidič nakládá zboží určené mimo ČR, prosíme o předložení CMR pro každou vykládku zvlášť

Ceník

 • Kolik stojí kabelové bubny, palety a další přepravní a balicí materiál?
 • Kompletní ceník CZ zde.
 • Kompletní ceník SK zde.

Ke stažení

Ceník, platný od 17.01.2022

 • Pro zaslání akutálního ceníku napište naší kolegyni, paní Scháňkové: Martina.schankova@prakab.cz 

Certifikáty

Produktový katalog

Brožury

Logo PRAKAB

Prohlášení výrobce

Technická dokumentace

Prezentace

PRAKAB Video

Všeobecné obchodní podmínky

Katalogové listy a certifikáty produktů jsou k nahlédnutí v produktových skupinách.

O CPR

Evropské statistiky stále udávají znepokojivý počet úmrtí při požárech. Zarážející je přitom však vysoký podíl úmrtí způsobený vlivem toxických plynů. I z tohoto důvodu byla Evropskou unií v roce 2011 novelizována směrnice 305/2011 známá jako CPR nebo BauPVo, která definuje společnou klasifikaci stavebních výrobků a chce tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti v budovách. 

 

Klasifikace

Norma EN 50575 nařizuje výrobcům otestovat každý kabel bez funkčnosti kabelové trasy a zařadit veškeré tyto kabely do jedné ze sedmi klasifikačních tříd, tedy buď Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca nebo Fca, přičemž třída A představuje takřka nehořlavý materiál a F velmi dobře hořlavý materiál. Index „ca“ je jen zkratkou pro „kabel“. Zařazení do konkrétní třídy se určuje na základě spalného tepla, šíření plamene, celkového uvolněného tepla a indexu rozvoje požáru. Tato hlavní klasifikační škála je doplněna o doplňkovou klasifikaci pro vývin kouře, planoucí odpadávající kapky a aciditu.

Nejčastěji kladené otázky

Jaký je účel CPR?

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) má za cíl zajistit spolehlivé informace o konstrukci výrobků ve vztahu k jejich použití. Toho je dosaženo tím, že poskytuje „společný technický jazyk“ jednotných metod posouzení vlastností stavebních
výrobků. Tyto metody jsou shrnuty v harmonizovaných technických specifikacích. Tento společný technický jazyk je platný pro:
• výrobce, kteří deklarují vlastnosti svých produktů, ale i
• orgány členských států při specifikaci požadavků na ně, a tím i pro
• jejich uživatele (architekty, inženýry, konstruktéry,…), nejen při výběru produktů nejvíce vhodných pro jejich zamýšlené použití ve stavebních pracích

Jaké vlastnosti kabelů jsou zahrnuty v CPR?

Jediné vlastnosti kabelů zahrnuty v CPR jsou
• Reakce na oheň
• Požární odolnost
• Uvolňování nebezpečných látek v normálním provozu, při demontáži a recyklaci

Jaké kabely jsou zahrnuté v CPR?

Kabely pro trvalé zabudování do staveb v rozsahu dvou harmonizovaných výrobkových norem, a sice:
• Kabely, které mají být použity pro dodávku elektřiny, zajištění komunikace v budovách a ostatních civilních inženýrských prací, podléhajících požadavkům na reakci na oheň
• A v budoucnu kabely, které mají být použity pro dodávky elektrické energie, zajištění komunikační a detekce a signalizace požáru v budovách a dalších inženýrských stavbách, kde je nezbytné zajištění kontinuity dodávky elektrické energie a / nebo dodávání signálu bezpečnostním zařízením

Jaké jsou třídy reakce na oheň a třídy požáru odolnosti?

Pro vlastnost kabelů Reakce na oheň stanoví rozhodnutí 2006/751/ES různé třídy vlastností s názvem „Třídy reakce na oheň pro elektrické kabely“. Třída reakce na oheň určuje sedm tříd (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca). Uvolňování tepla a šíření plamene jsou hlavní kritéria pro klasifikaci, zatímco produkce kouře, hořící kapky a kyselost jsou dodatečná kritéria klasifikace. Požární odolnost je termín používaný k označení kabelu sloužícímu k zajištění kontinuity elektrické energie a/nebo distribuci signálu bezpečnostním zařízením. Pro požární odolnost kabelů stanovuje rozhodnutí 2000/367/ES různé třídy vlastností uvedených v podmínkách klasifikace založených na době funkčnosti. Tyto časy jsou 15, 30, 60, 90 a 120 minut, a to jak pro klasifikaci P tak i pro PH v závislosti na použité zkušební metodě.

Odkdy musí kabely nést označení CPR?

Označení CE lze aplikovat pouze na kabelech počínaje datem použitelnosti zveřejněným v OJEU a stane se povinným na konci přechodného období, které je stanoveno v Úředním věstníku Evropské unie. Pro kabely s reakcí na oheň (ČSN EN 50575: 2014 a její změna EN 50575: 2014 / A1: 2016) bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie datum použitelnosti 10. 06. 2016 s přechodným obdobím, které končí dne 01. 07. 2017.

Jak může zákazník rozpoznat pravé CE označení kabelu?

V případě pochybností, odborníci a spotřebitelé si mohou ověřit pravost CE označení:
• žádostí na jejich národní kontaktní místo pro stavebnictví
• výzvou notifikované osobě, která je uvedena na prohlášení o vlastnostech a na štítku

Označení výrobků CE štítkem:

Ke každému kabelu bez funkčnosti kabelové trasy musí být výrobcem vystaveno prohlášení o vlastnostech a produkty musí být označeny CE štítkem, který bude viditelně, čitelně a nesmazatelně připojen

 

Označení CE musí být doplněno:

 • posledním dvojčíslím roku, ve kterém bylo poprvé připojeno
 • jménem a registrovanou adresou výrobce nebo identifikační značkou umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména nebo firmy a adresy výrobce
 • jedinečným identifikačním kódem typu výrobku
 • referenčním číslem prohlášení o vlastnostech
 • třídou vlastností uvedených v prohlášení
 • datovaným odkazem na použitou harmonizovanou technickou specifikaci
 • identifikačním číslem oznámeného subjektu
 • zamýšleným použitím stanoveným v použité harmonizované technické specifikaci
The World of prakab

Kontaktujte nás